Klub Sportowy "Zdrój" Jedlina-Zdrój - strona nieoficjalna

Strona klubowa
  • Wyniki ostatniej kolejki:
  • Pogoń Pieszyce - Włókniarz Kudowa Zdrój 2:0
  • Zamek Kamieniec Ząbkowicki - Karolina Jaworzyna Śląska 2:0
  • Skałki Stolec - Kryształ Stronie Śląskie 3:1
  • Granit Roztoka - Venus Nowice 0:2
  • Piławianka Piława Górna - Górnik Boguszów Gorce 0:3
  • Zdrój Jedlina Zdrój - Victoria Tuszyn 3:9
  • LKS Bystrzyca Górna - MKS Szczawno Zdrój 3:0
  • Grom Witków - Sparta Ziębice 3:0
  •        

Zegar

Logowanie

Kontakt z adminem

lukasz.stachowski.385@.gmail.com

Statystyki

Brak użytkowników
zalogowanych i 1 gość

dzisiaj: 286, wczoraj: 333
ogółem: 1 550 438

statystyki szczegółowe

Najlepsi typerzy

Zaloguj się, aby typować.
Lp. Osoba Pkt.
1. arts68 201
2. lukasz235 165
3. wtiger222 0

ZWYCIĘZCY LIGI TYPERA

I edycja
Sezon 2009/2010
"lukas385"

II edycja
Sezon 2010/2011
"nadine"

III edycja
Sezon 2011/2012
"wtiger222"

IV edycja
Sezon 2012/2013
"wtiger222"

V edycja
Sezon 2013/2014
"wtiger222"

VI edycja
Sezon 2014/2015
"chaberinho96"

VII edycja
Sezon 2015/2016
"lukas385"

VIII edycja
Sezon 2016/2017
"chaberinho96"
"wtiger222"

IX edycja
Sezon 2017/2018
"lukasz235"

Statut

STATUT KLUBU SPORTOWEGO "ZDRÓJ" W JEDLINIE-ZDROJU


Rozdział 1
Nazwa, teren działania i charakter prawny


§ 1

Stowarzyszenie nosi nazwę Klub Sportowy "Zdrój" w skrócie KS "Zdrój" zwany dalej "Klubem".


§ 2

1. Terenem działalności jest Polska.
2. Siedzibą Klubu jest miasto Jedlina-Zdrój.


§ 3

Klub jest Stowarzyszeniem w rozumieniu art. 7 ustawy o kulturze fizycznej i z tego tytułu podlega ewidencji oraz posiada osobowość prawną.


§ 4

1. Klub działa zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej, ustawą prawo w stowarzyszeniach, ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie oraz z własnym statutem.


§ 5

Klub używa pieczęci, godła, flagi, barw, oznak i znaczków organizacyjnych zgodnie z obwiązującymi przepisami.Rozdział 2
Cel i środki działania


§ 6

Celem Klubu jest popularyzacja kultury fizycznej i sportu wśród dzieci, młodzieży i dorosłych.


§ 7

Klub realizuje swoje cele przez:
1. organizację sekcji sportowych,
2. sprawowanie wszechstronnej opieki szkoleniowej i wychowawczej nad Członkami Klubu oraz kontroli nad przestrzeganiem przez nich statutu i regulaminów obowiązujących w sporcie,
3. organizację zawodów i imprez sportowych, a także udział w zawodach i imprezach organizowanych przez inne podmioty w zakresie kultury fizycznej i sportu,
4. prowadzenie kontaktów sportowych z organizacjami sportowymi za granicą,
5. sprawowanie opieki prawnej nad zawodnikami w czasie zajęć treningowych i zawodów oraz imprez sportowych,
6. realizację kalendarza imprez sportowych,
7. stosowanie innych środków i metod działalności niezbędnych dla osiągnięcia celu statutowego Klubu zgodnie z obowiązującym prawem.


§ 8

Klub realizuje swoje zadania statutowe we współpracy ze związkami sportowymi, klubami sportowymi, władzami samorządowymi i sportowymi oraz innymi podmiotami kultury fizycznej.


§ 9

1. Klub opiera swoją działalność na pracy społecznej Członków i Działaczy.
2. Zapisy pkt. 1 nie dotyczą pracy szkoleniowej osób będących Członkami Klubu.Rozdział 3
Członkowie, ich prawa i obowiązki


§ 10

Członkowie Klubu dzielą się na:
1. Członków Zwyczajnych
2. Członków Wspierających
3. Członków Honorowych


§ 11

Członkiem Zwyczajnym może zostać osoba, która złoży pisemną deklarację przystąpienia do Klubu, zobowiąże się do opłacania składek członkowskich oraz zostanie przyjęta przez Zarząd Klubu.


§ 12

Członkiem Wspierającym Klubu może zostać osoba prawna lub organizacja, bądź instytucja nie posiadająca osobowości prawnej, która złoży pisemną deklarację przystąpienia i zobowiąże się do opłacania składek członkowskich.


§ 13

Tytuł Honorowego Członka Klubu może być przyznany wyłącznie przez Walne Zebranie Klubu, na wniosek Zarządu osobom, które położyły wybitne zasługi dla rozwoju sportu i kultury fizycznej.


§ 14

Członek Klubu ma prawo:
1. uczestniczyć w zebraniach Klubu oraz wybierać i być wybieranym do władz Klubu,
2. poddawać ocenie działalność Klubu i jego władz, wysuwać wnioski i postulaty wobec władz Klubu,
3. korzystać z urządzeń sportowych i sprzętu Klubu w granicach określonych uchwałami władz Klubu,
4. brać udział w pracach sekcji, reprezentować barwy Klubu w zawodach i imprezach sportowych, nosić odznaki i strój sportowy w barwach Klubu,
5. Członek Wspierający na prawo Członka Zwyczajnego z wyjątkiem prawa wyborczego oraz ma prawo umieszczania własnych znaków identyfikacyjnych (logotypów) na materiałach klubowych, strojach sportowych i podczas organizowanych imprez.


§ 15

Członek Klubu jest zobowiązany do:
1. czynnego udziału w działalności Klubu stosownie do postanowień statutu, regulaminów oraz uchwał władz Klubu,
2. regularnego opłacania składek członkowskich,
3. chronienia własności Klubu, przeciwdziałania wandalizmowi,
4. stałego podnoszenia poziomu swych umiejętności sportowych,
5. propagowania kultury fizycznej i sportu.


§ 16

Członkostwo w Klubie ustaje poprzez:
1. Dobrowolne wystąpienie zgłoszone na piśmie do Zarządu,
2. Skreślenie z listy Członków uchwałą Zarządu w przypadku:
a) umyślnego naruszenia postanowień statutu,
b) nie brania udziału w działalności statutowej Klubu przez okres 6 miesięcy,
c) działania na szkodę Klubu,
3. Rozwiązanie się Klubu.

 

Rozdział 4
Władze Klubu


§ 17

1. Władzami Klubu są:
a) Walne Zebranie Klubu,
b) Zarząd Klubu,
c) Komisja Rewizyjna.
2. Kadencja władz trwa 4 lata.
3. Wybór władz następuje w głosowaniu tajnym lub jawnym w zależności od decyzji Walnego Zebrania Klubu.
4. Uchwały wszystkich władz Klubu zapadają zwykłą większością głosów o ile postanowienia statutu nie stanowią inaczej.


§ 18

1. Walne Zebranie Klubu jest najwyższą władzą Klubu i może być zwyczajne i nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Klubu zwoływane jest przez Zarząd raz na cztery lata.
3. Walne Zebranie Sprawozdawcze zwoływane jest przez Zarząd raz na rok.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu zwoływane jest przez Zarząd Klubu:
a) z własnej inicjatywy,
b) na wniosek komisji rewizyjnej,
c) na wniosek 1/3 ogółu Członków.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Klubu odbywa się nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.


§ 19

1. Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania Klubu należy:
a) uchwalenie programów sportowych, organizacyjnych i finansowych działalności Klubu,
b) rozpatrywanie i przyjmowanie sprawozdań Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
c) uchwalanie na wniosek Komisji Rewizyjnej absolutorium dla Zarządu Klubu,
d) wybór Zarządu Klubu i Komisji Rewizyjnej,
e) ustalenie wysokości i trybu płacenia składek członkowskich,
f) rozpatrywanie i rozstrzyganie innych spraw wniesionych pod obrady Walnego Zebrania Klubu.
2. Walne Zebranie Klubu jest prawomocne w pierwszym terminie przy obecności co najmniej 1/2 Członków uprawnionych do głosowania, a w drugim terminie bez względu na liczbę obecnych, o ile termin był podany w zawiadomieniu.
3. W Walnym Zebraniu Klubu mogą brać udział z głosem doradczym osoby zaproszone przez Zarząd.


§ 20

1. Zarząd Klubu składa się z 5 Członków, w tym Prezesa.
2. Wybór Prezesa odbywa się spośród kandydatów w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością głosów.
3. Wybór pozostałych Członków Zarządu odbywa się w głosowaniu jawnym spośród zgłoszonych kandydatów w kolejności uzyskanych głosów.
4. Wiceprezesa, Sekretarza i Skarbnika wybierają ze swego grona Członkowie Zarządu.
5. Zarząd działa w oparciu o uchwalony przez siebie regulamin, który winien opracować i przyjąć w ciągu trzech miesięcy od czasu wyboru.
6. Zebrania Zarządu Klubu odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
7. Do ważności uchwał Zarządu Klubu konieczna jest obecność co najmniej 1/2 liczby Członków Zarządu, w tym Prezesa lub Sekretarza.
8. W okresie pomiędzy posiedzeniami Zarządu uprawnienia przysługują Prezesowi działającemu wspólnie z Sekretarzem lub innym Członkiem Zarządu.


§ 21

Do zadań Zarządu Klubu należy kierowanie bieżąca działalnością Klubu w okresach pomiędzy Walnymi Zebraniami Klubu, a w szczególności:
1. reprezentowania Klubu na zewnątrz i działania w jego imieniu,
2. wykonywania uchwał Walnego Zebrania Klubu,
3. uchwalanie okresowych planów działania i preliminarzy budżetowych,
4. powoływanie i rozwiązywanie komisji problemowych,
5. przyjmowanie i skreślanie Członków,
6. zarządzanie majątkiem i funduszami Klubu zgodnie z obowiązującymi przepisami,
7. składanie sprawozdań z działalności Klubu.


§ 22

1. Członek Zarządu Klubu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu Zarządu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.
2. Uchwałę o zwieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Zarządu podejmuje Zarząd większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony Członek Zarządu ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
4. Decyzja Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.


§ 23

1. Komisja Rewizyjna jest organem kontrolującym całokształt działalności Klubu.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3-5 Członków wybieranych przez Walne Zebranie Klubu.
3. Komisja wybiera ze swego grona Przewodniczącego i Sekretarza.
4. Komisja Rewizyjna działa w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Walne Zebranie Klubu.
5. Do czynności Komisji Rewizyjnej należy"
a) przeprowadzanie okresowych kontroli działalności statutowej i finansowej Klubu,
b) wydawanie zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień w działalności, określenie terminów oraz sposobów ich usunięcia,
c) składanie sprawozdań z całokształtu swej działalności na Walnym Zebraniu Klubu oraz stawianie wniosku o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi,
d) składanie zastrzeżeń w stosunku do projektowanych uchwał, postanowień i przedsięwzięć Zarządu, jeżeli Komisja dojdzie do wniosku, że spowodują one lub mogą spowodować nieprawidłowości w działaniu Klubu,
e) występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Klubu, względnie z wnioskiem o zwołanie posiedzenia Zarządu w przypadkach stwierdzenia niezgodnych z prawem lub Statutem bądź istotnymi interesami Klubu działań Zarządu.


§ 24

1. Członek Komisji Rewizyjnej może być zawieszony w czynnościach lub odwołany z jej składu, jeśli nie wykonuje przyjętych obowiązków, działa niezgodnie ze Statutem bądź w inny sposób zawiódł zaufanie Członków Klubu.
2. Uchwałę o zwieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej podejmuje Komisja Rewizyjna większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
3. Usunięty lub zawieszony Członek Komisji Rewizyjnej ma prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w ciągu 30 dni od podjęcia uchwały o usunięciu lub zawieszeniu.
4. Decyzja Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.


§ 25

W przypadku powstania wakatu w Zarządzie lub Komisji Rewizyjnej - władzą tym przysługuje prawo dokooptowania nowych Członków spośród Członków Klubu. Liczba osób dokooptowanych nie może przekroczyć 1/3 pochodzących z wyboru.Rozdział 5
Wyróżnienia i kary


§ 26

1. Za aktywny udział w realizacji zadań Klubu przyznawane są wyróżnienia i nagrody.
2. Zasady oraz tryb przyznawania wyróżnień i nagród określa regulamin uchwalany przez Zarząd Klubu.


§ 27

1. W razie naruszenia postanowień lub uchwał Klubu, Zarządowi przysługuje, zgodnie w regulaminem zatwierdzonym przez Walne Zebranie Klubu, prawo do wymierzania następujących kar:
a) upomnienia,
b) nagany,
c) zawieszenia w prawach Członka na okres do 12 miesięcy,
d) wykluczenia.
2. Od uchwały Zarządu o ukaraniu, członkowi Klubu przysługuje prawo odwołania się do Walnego Zebrania Klubu w terminie 30 dni.
3. Uchwała Walnego Zebrania Klubu jest ostateczna.Rozdział 6
Majątek i fundusze Klubu


§ 28

1. Na majątek Klubu składają się nieruchomości, ruchomości oraz fundusze:
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) darowizny, zapisy, spadki osób prawnych oraz fizycznych,
d) dochody ze sprzedaży majątku,
e) majątek,
f) inne źródła,
g) ofiarności publicznej.


§ 29

Zabrania się:
1. udzielania pożyczek lub zabezpieczenia zobowiązań majątkiem Związku w stosunku do jego Członków, Członków organów lub Pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli zwanych dalej osobami bliskimi,
2. przekazywania majątku Związku na rzecz Członków, Członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to następuje bezpłatnie lub na zasadach preferencyjnych,
3. wykorzystywania majątku Związku na rzecz Członków, Członków organów lub Pracowników oraz ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba, że to wykorzystanie bezpośrednio wynika ze statutowego celu Związku,
4. zakupu na szczególnych zasadach towarów lub usług od podmiotów w których uczestniczą członkowie Związku, Członkowie lub Pracownicy oraz ich osoby bliskie.


§ 30

Dla ważności oświadczeń w zakresie praw, podejmowania zobowiązań majątkowych oraz udzielanie pełnomocnictw wymagane są podpisy dwóch spośród następujących: Prezesa, Sekretarza lub dwóch upoważnionych Członków Zarządu.Rozdział 7
 Zamiana statutu i rozwiązanie się Klubu


§ 31

Zmiany Statutu Klubu wymagają uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.


§ 32

1. Rozwiązanie się Klubu może nastąpić na podstawie uchwały Walnego Zebrania Klubu podjętej większością 2/3 głosów przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
2. Uchwała o rozwiązaniu  się Klubu określa tryb likwidacji oraz cel, na jaki ma być przeznaczony majątek.


§ 33

W sprawach nie uregulowanych w niniejszym Statucie mają zastosowanie przepisy prawa ogólnego.

 

Uchwalono, dnia 16.07.2008 roku

 

 

TRENINGI

Podobny obraz SENIORZY Podobny obraz
PRZERWA ZIMOWA
 

Podobny obraz JUNIORZY Podobny obraz
PRZERWA ZIMOWA

Reklama

Ostatnie spotkanie

Zdrój Jedlina ZdrójVictoria Tuszyn
Zdrój Jedlina Zdrój 3:9 Victoria Tuszyn
2018-11-17, 14:00:00
Stadion w Jedlinie-Zdroju
    relacja »

Najbliższe spotkanie

W najbliższym czasie zespół nie rozgrywa żadnego spotkania.

Wyniki

Ostatnia kolejka 15
Pogoń Pieszyce 2:0 Włókniarz Kudowa Zdrój
Zamek Kamieniec Ząbkowicki 2:0 Karolina Jaworzyna Śląska
Skałki Stolec 3:1 Kryształ Stronie Śląskie
Granit Roztoka 0:2 Venus Nowice
Piławianka Piława Górna 0:3 Górnik Boguszów Gorce
Zdrój Jedlina Zdrój 3:9 Victoria Tuszyn
LKS Bystrzyca Górna 3:0 MKS Szczawno Zdrój
Grom Witków 3:0 Sparta Ziębice

Najbliższa kolejka

Najbliższa kolejka 16

Statystyki drużyny

ZDRÓJ NA FACEBOOKU

Serdecznie zapraszamy wszystkich kibiców Klubu Sportowego "Zdrój" Jedlina-Zdrój do odwiedzania profilu Zielono-Czerwonych na Facebooku.
 
Wystarczy po prostu kliknąć
"Lubię To".